Skip links

Szkolenie z Prawa - Warszawa, Kraków

Refundacja kosztów dojazdów

Zasady i warunki ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu, uczestnikom biorącym udział w kursach stacjonarnych w zakresie prawa, na terenie województwa mazowieckiego i województwa małopolskiego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (dalej KIDL) : „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia (dalej: Projekt).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Organizatorem kursu stacjonarnego w zakresie prawa (dalej: Organizator) jest:
MedMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-029), ul. Nowy Świat 33/13.

Refundacji kosztów dojazdu dokonuje się na pisemny Wniosek o refundacje kosztów dojazdu złożony przez uczestnika kursu na odpowiednim wzorze.

Za koszt dojazdów rozumie się dojazd z miejsca zamieszkania wskazanego w Formularzu Rejestracyjnym na szkolenie stacjonarne do miejsca odbywania szkolenia oraz powrót z miejsca odbywania szkolenia do miejsca zamieszkania.

Oryginał podpisanego wniosku o refundację kosztów dojazdu należy wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w określonym regulaminowo terminie od zakończenia szkolenia.

W przypadku złożenia wniosku o refundację środkami transportu miejskiego należy załączyć oryginały dokumentów, potwierdzających przejazd.

Regulamin refundacji kosztów dojazdu na kurs z zakresu prawa realizowany w ramach projektu pn.: „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu, uczestnikom biorącym udział w kursach stacjonarnych w zakresie prawa,
  na terenie województwa mazowieckiego i małopolskiego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (dalej KIDL) : „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU
  dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia
  (dalej: Projekt).
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.
 3. Organizatorem kursu stacjonarnego w zakresie prawa (dalej: Organizator)
  jest: MedMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-029), ul. Nowy Świat 33 lok. 13.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu komunikacją miejską – wyłącznie bilety jednorazowe,
  2. zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu,
  3. zasady dokonywania refundacji kosztu dojazdu przez Organizatora.
 5. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania.
 6. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje uczestnikowi kursu, który ma miejsce zamieszkanie na terenie województwa, w którym odbywa się dany kurs, tj. odpowiednio na terenie mazowieckiego lub małopolskiego. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, jeśli dojazd na kurs następuje spoza terenu województwa, w którym odbywa się dany kurs i uczestnik nie ma w nim miejsca zamieszkania.

§2 Zasady refundacji kosztów dojazdu

 1. Za koszt dojazdów rozumie się dojazd z miejsca zamieszkania wskazanego w Formularzu Rejestracyjnym na szkolenie stacjonarne z zakresu Prawa do miejsca odbywania szkolenia oraz powrót z miejsca odbywania szkolenia do miejsca zamieszkania.
 2. Refundacji kosztów dojazdu dokonuje się na pisemny Wniosek o refundacje kosztów dojazdu (dalej Wniosek) złożony przez uczestnika kursu na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. O refundację kosztów dojazdu na kurs może ubiegać się uczestnik projektu, który potwierdził swój udział w kursie własnoręcznie złożonym podpisem na Liście obecności i odbył kurs.
 4. Refundacja kosztów przejazdu przysługuje za dzień, w których uczestnik faktycznie brał udział w kursie.
 5. Refundacji podlegają koszty dojazdu poniesione przez uczestników przy wykorzystaniu:
  1. środków zbiorowego transportu publicznego kołowego lub szynowego – do wysokości opłat zgodnych z cennikiem biletów II klasy obowiązujących na danym obszarze;
  2. środków transportu prywatnego (w szczególności samochód lub taksówka) – do wysokości opłat zgodnych z cennikiem biletów II klasy obowiązujących na danym obszarze.
 6. Refundacja kosztów podróży transportem szynowym w klasie I dopuszczona jest w sytuacji, kiedy cena biletu w klasie I jest niższa od ceny biletu w klasie II na tej samej trasie. W takiej sytuacji uczestnik zobowiązany jest dołączyć do Wniosku o refundację kosztów dojazdu cennik z dnia zakupu biletu potwierdzającego, że bilet klasy II był droższy od biletu w klasie I.
 7. Oryginał podpisanego wniosku o refundację kosztów dojazdu należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: 05-850 Kręczki, ul. Zaciszna 31, najpóźniej do 14 dni od zakończenia kursu, oraz wysłać Skan wniosku wraz załącznikami na adres mailowy: biuro@mmcmedia.pl.
  W przypadku złożenia wniosku o refundację środkami transportu miejskiego należy załączyć oryginały biletów, potwierdzających przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, stanowiącego podstawę refundacji.
 8. Wnioski podpisane przez osobę nieuprawnioną, osobę, która nie figuruje na liście obecności albo jej nie podpisała, niepodpisane, nieczytelne, z nieczytelnymi załącznikami lub w przypadku braku wymaganych załączników jak również złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Przy czym za datę doręczenia uważa się datę stempla pocztowego lub potwierdzenie odbioru w biurze Organizatora. W przypadku, gdy istnieje możliwość usunięcia braków stosuje się ust. 10.
 1. Organizator nie ma obowiązku zwracania wniosków, o których mowa w § 2 pkt 8.
 2. Organizator wezwie uczestnika kursu do uzupełnienia niekompletnego wniosku w terminie maksymalnie 5 dni od wezwania. Wezwanie nastąpi poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany we wniosku z wyszczególnieniem braków.
 3. Organizator dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków na wezwanie. W przypadku nieuzupełnienia braków lub nieprawidłowego uzupełnienia stosuje się odpowiednio ust. 8 i 9.
 4. Wypłata refundacji kosztów dojazdu nastąpi nie później niż do 40 dni roboczych od daty wpływu kompletnego wniosku do Organizatora, po jego pozytywnym rozpatrzeniu, na rachunek bankowy wskazany we Wniosku.
 5. Organizator zastrzega, iż termin wypłaty może ulec zmianie w przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych za realizację kursu, w którym udział brał uczestnik składający Wniosek przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych będącą Partnerem Projektu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających informacje i załączniki zawarte we Wniosku.
 7. Sytuacje, które nie zostały opisane w Regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oszacowanych przez Uczestnika/czkę Projektu kosztów dojazdu w razie ich niezgodności ze stanem faktycznym.

§3 Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu komunikacją miejską

 1. Refundacja kosztów dojazdu na kurs możliwa jest przy realizacji dojazdu zbiorowym transportem publicznym kołowym lub szynowym – do wysokości opłat zgodnych z cennikiem biletów II klasy obowiązujących na danym obszarze.
 2. Refundacji poniesionych kosztów dokonuje się na podstawie wymaganych dokumentów tj.:
  1. poprawnie wypełnionego Wniosku;
  2. udokumentowania poniesienia kosztów (w obie strony w dniu kursu)
   w postaci:
   • jednorazowych biletów komunikacji publicznej (oryginał w formie papierowej lub w formie wydruku biletu w postaci elektronicznej) lub
   • kopii imiennego biletu miesięcznego lub okresowego (w takim przypadku koszt dojazdu oblicza się w następujący sposób: cenę biletu za 1 miesiąc dzieli przez liczbę dni w miesiącu, a koszt refundacji stanowi wartość biletu za jeden dzień – nie więcej niż za bilety wskazane w lit. i powyżej),
   • oryginału paragonów lub potwierdzenia przelewu zakupu biletów – jeśli
    na bilecie brak jest daty przejazdu i/lub kosztu biletu,
   • wydruku obowiązującego w dniu kursu cennika dokumentującego koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia transportem publicznym w II klasie – w przypadku udokumentowania przejazdu kopią biletu miesięcznego lub okresowego.

§4 Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu własnym lub użyczonym środkiem transportu

 1. Refundacja kosztów dojazdu na kurs możliwa jest przy realizacji dojazdu środkami transportu prywatnego (w szczególności samochód lub taksówka) – do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnych z cennikiem biletów II klasy obowiązujących na danym obszarze, jeżeli uczestnik poniósł koszty w wysokości równej lub wyższej niż cena biletu. Jeżeli uczestnik udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od ceny biletu, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
 2. Refundacji poniesionych kosztów dokonuje się na podstawie wymaganych dokumentów tj.:
  • poprawnie wypełnionego Wniosku;
  • podpisanego oświadczenia o dojeździe własnym samochodem wraz z kopią prawa jazdy uczestnika i dowodu rejestracyjnego samochodu, lub
  • zawartej umowy użyczenia (lub dokumentu o podobnym charakterze) pojazdu – w przypadku osoby niebędącej właścicielem samochodu
   lub oświadczenia właściciela pojazdu informującego, że danego uczestnika wymienionego z imienia i nazwiska wozi swoim samochodem
  • podpisanej ewidencji przebiegu pojazdu,
  • wydruku obowiązującego w dniu kursu cennika dokumentującego koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia transportem publicznym w II klasie.
 3. W przypadku, gdy kilku uczestników projektu dojeżdża jednym samochodem, zwrot kosztów przejazdu otrzymuje tylko kierowca pojazdu będący uczestnikiem kursu bądź uczestnik kursu, który zgodnie z § 4 pkt 2 ppkt c. przedłoży ww. oświadczenie. W przypadku przedłożenia ww. oświadczenia przez kilku uczestników wskazujących tego samego kierowcę pojazdu, zwrot kosztów dojazdu uzyska w całości tylko jeden uczestnik wskazany w odrębnym oświadczeniu podpisanym przez wszystkich uczestników jako osoba, której przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie na stronie https://kidl.mmcmedia.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 roku.

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2023 r.

O projekcie KIDL​

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności, w obliczu epidemii COVID-19 oraz podobnych sytuacji kryzysowych i długofalowych jej następstw, mających wpływ na zdrowie społeczeństwa.

Rezultatem przeprowadzonych szkoleń będzie podniesienie kompetencji zawodowych kadr medycznych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych związanych z chorobami zakaźnymi, w tym w szczególności chorobą COVID-19. Dowiedz się więcej na temat projektu na stronie kidl.org.pl

Explore
Drag